Sisukord

1. Logopeediline töö

2. Tasandusrühm

3. Kasulikku lugemist

Tugiteenused


Logopeediline töö

Õppeaasta alguses septembris viib logopeed läbi kõikide lasteaialaste esmase kõnearengu hindamise. Profülaktilise kõneuuringu tulemusena selgitatakse välja kõne arengus tuge vajavad lapsed. Tulemused fikseeritakse vastavasse dokumentatsiooni. Logopeedilist tuge vajavast lapsest teavitab lapsevanemat logopeed, kes viis läbi lapse profülaktilise kõneuuringu. Logopeedilise toe vajadusega laste vanemaid konsulteeritakse oktoobri kuu jooksul.  Korduv profülaktiline kõneuuring ja konsultatsioonid viiakse läbi jaanuaris ja vaid lastega, kelle puhul on ilmnenud uuringuvajadus või lasteaeda tulnud uute lastega. Esmakordselt viiakse profülaktiline kõneuuring läbi peale lapse kahe aastaseks saamist.

Konsultatsioon lepitakse kokku logopeedi ja lapsevanema vahel osapooltele sobival ajal. Logopeed avab ravi alustades lapsele kõneravi kaardi. Kõneravi kaardis on kajastatud lapsevanema isikuandmed, lapse isikuandmed, kõneravi põhjused, raviplaan ja teostatud teraapiatunnid. Esimesel konsultatsioonil nõustab logopeed lapsevanemat vastavalt koostatud raviplaanile, vajadusel õpetab koduseid harjutusi ning annab harjutusvara. Vastavalt koostatud ravikavale hakkab laps käima kõneravi tunnis.

Kõneravi tund võib olla nii individuaaltund kui ka rühmatund. Tunni pikkus oleneb lapse vanusest ja tunni eesmärgist. Kõneravi tunnid (nt hääliku seade)  on 15 – 25 minutit pikad ja kõnearenduse tunnid on 20 – 35 minutit pikad. Üldtoe raames käib laps logopeedilises tunnis vähemalt korra nädalas, kui lapse raviplaan ei näe ette teisiti. Logopeed koostab koostöös rühmaõpetajatega kõneravi tundide ajagraafiku. 

Tasandusrühm

Tasandusrühm on suunatud lastele, kellel on diagnoositud kõneravi vajadus või esineb spetsiifilisi arengueripärasid. Rühmas on maksimaalselt 12 last, mis tagab igale lapsele suurema individuaalse tähelepanu. Lisaks rühma-, liikumis-, muusikaõpetajale ja õpetaja abile kuulub tasandusrühma meeskonda tugiisik, logopeed ja eripedagoog. Tasandusrühmas toimub õppetöö tasemerühmade alusel. Vajadusel koostatakse lapsele lisaks individuaalne arenduskava. Õppekasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse iga lapse eripära ja vajadustega.

Lapse tasandusrühma vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

  • Lapsevanema avaldus lapse tasandusrühma koha sooviga;
  • lasteaiakohataotlus;
  • lapse sünnitunnistuse koopia;
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsus suunamise soovitusega tasandusrühma.

 

Järjekord: