Tugiteenused lasteaias


Lasteasutus lähtub laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse võimalusel ja vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

Lasteaias pakutakse vajadusel lapsele ja perele tugiteenuste koordinaator-eripedagoogi ja logopeedi tasuta tuge.

Tugisüsteemi koostööd lasteaias ja väljaspool lasteaeda (Rajaleidja, Lastekaitse jt.) juhib tugiteenuste koordinaator.

Tugiteenuste koordinaator teeb ettepanekuid õpetajatele õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks, juhendab vajaliku dokumentatsiooni täitmist ning jälgib ja hindab tugimeetmete rakendamise tulemuslikkust.

Eripedagoog-logopeed tegeleb lapse psüühiliste protsesside arendamisega - taju, tähelepanu, mõtlemine, üldise koostööoskuse arendamine, vaimset pingutust nõudvates ülesannetes osalemisega, tegeleb lapse kõne kui peamise suhtlusvahendi korrigeerimise ja arendamine.

Psühholoogi tuge on võimalik saada juhtumipõhiselt Hariduse Tugiteenuste Keskuse kaudu. Eesmärgiks on laste arengu toetamine sobiva õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega.

Tugispetsialistide töökorraldus


Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris) õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat suuliselt või kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda logopeedi või eripedagoog-logopeedi või arendustegevustes. Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. Lapsevanemal on võimalus kokku leppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Tugispetsialistid koostavad abi vajavate lastega töötamise ajakava ja plaani. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on vanemale, õpetajale nähtav ELIIS´i veebikeskkonnas.

Arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui grupitegevustena.

Tugispetsialistid teevad koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:

-vajadusel osalevad lapse arenguvestlusel, avatud arenguvestlustes või lapsele individuaalse arenduskava koostamisel;

- nõustavad vanemaid ja vajadusel soovitavad erispetsialistide konsultatsioone;

- edastavad vajadusel harjutusvara lapsevanemale, õpetajatele;

- tutvustavad lastega tehtavat tööd lapsevanemate koosolekutel või avatud arenguvestlustel.

Kui on märgatud lapse erivajadust, jälgitud tema arengut ja vajaduse korral tehtud ka vanema nõusolekul lisauuringuid, siis arenguvestluse käigus:

  • tehakse kokkuvõte uuringutest ja hindamistulemustest;
  • kirjeldatakse võimalikult täpselt lapse arengutaset;
  • palutakse lapsevanemalt teavet koduse olukorra kohta;
  • pakutakse perele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine);
  • arutletakse lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle.

Vajadusel koostavad rühma õpetajad koostöös tugispetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

Tasandusrühm


Kose Lasteaias PäevaLill on tasandusrühm avatud alates 01.09.2016.

Tasandusrühmas on lapsed, kelle intellekt on normipiires, aga on mingeid probleeme nt kõnega.

Tasandusrühm on mõeldud kõnepuude ja –häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele.

Selle alla kuuluvad:

* Esmased kõnepuuded (alaalia, düsartria, kogelus, lapseea afaasia)

* Teisased kõnepuuded spetsiifilise arenguhäirega lastele (tulenevalt intellekti- või meelepuudest, aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või autismispektrihäirest)

Tasandusrühma suunatakse laps Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsusega ning siin käib kuni 12 eri vanuses last. Esmase kõnepuudega lapse jaoks on tähtsaim spetsialist logopeed, kes saab teda kõige rohkem aidata. Teisaste kõnepuuetega lastele on kõige tulemuslikum erinevate tugispetsialistide koostöö. Lisaks rühma-, liikumis-, muusikaõpetajale ja õpetaja abile kuulub tasandusrühma meeskonda tugiisik ja eripedagoog-logopeed.

Lapse tasandusrühma vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid:

  • Lapsevanema avaldus lapse tasandusrühma koha sooviga;
  • Lasteaiakohataotlus (kui laps tuleb teisest lasteaiast);
  • lapse sünnitunnistuse koopia;
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsus suunamise soovitusega tasandusrühma.

 

Kasulikku lugemist