Tere tulemast Kose Lasteaed PäevaLill kodulehele!


Kose Lasteaed PäevaLill on alates aastast 1954 pakkunud sisukat, meeliköitvat ja arendavat tegevust ning turvalist päevahoidu Harjumaa Kose valla lastele.

Käesoleval ajal töötab Kose Lasteaias 18 rühma: Kosel 10, Habajal 2 ja Ravilas 6

Ida-Harju integreeritud tugiteenuste koostöömudel (TUKI) aastatel 2022-2024

Kose valla haridusasutustes käivitati hiljuti pilootprojekt nimega TUKI, mille eesmärk on varakult avastada ja ennetada koolist väljalangemist.

Valverühmade töökorraldus

Uuest õppeaastast 4. septembrist, alustame valverühmade rakendamisega. Valverühmade ajad on erinevates tegevuspaikades loodud vastavalt vajadusele, et tagada parem laste ja täiskasvanute suhtarv rühmas.

Valverühmad asuvad õues või kokkulepitud ruumis (saal või üks kindel rühmaruum).

 

Kose peamaja valverühm töötab 17:30-19:00 (õues või saalis).

Moodulis töötab valverühm 7:00-7:30 ja 17:30-19:00 (õues või Miisuõie rühmas).

Kultuurimajas töötab valverühm 7:00-7:30 ja 17:30-19:00 (õues või Tuulelille rühmas).

Habajal töötab valverühm 7:00-7:30 ja 17:30-19:00 (õues või Naerulille rühmas).

Ravilas töötab 2 valverühma 17:30-19:00 (õues või ühes rühmaruumis).

 

Vaatame jooksvalt valverühmade toimimise üle ja vajadusel teeme muudatusi.

Palume lasteaiakohta taotlevatel lapsevanematel oma kontaktandmed üle
kontrollida

Seoses lasteaedade 2023. aasta sügise rühmade komplekteermise algusega
palub Kose vallavalitsus kohataotluse esitanud lapsevanematel
kontrollida haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO üle oma
kontaktandmed (kehtiv e-posti aadress, telefon).

Kontaktandmete kontrollimine on vajalik eelkõige seetõttu, et vaba
lasteaiakoha pakkumine saadetakse ARNOst lapsevanemale e-posti teel.
Pakutud koht tuleb kinnitada või sellest loobuda 14 päeva jooksul –
mõlemaid toiminguid teeb vanem ARNO keskkonnas. Kui vanem soovib senist
lasteaiaeelistust või lasteaeda tuleku aega muuta, siis ka neid
toiminguid saab teha läbi ARNO süsteemi.

Kui vanem pole pakutud lasteaiakohta ARNO süsteemis pärast pakkumise
saamist 14 päeva jooksul kinnitanud, loetakse lapsevanem pakkumisest
loobunuks ning kohta pakutakse järjekorras järgmisele.

ARNO süsteemis algab lasteaiarühmade komplekteerimine ehk vanematele
kohapakkumiste tegemine aprilli keskel, protsess kestab 15. augustini.

Lasteasutusse koha saamise aluseks on kohataotluse järjekord ja vaba
koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

Valla neljal lasteaial, Kose Lasteaed PäevaLill (Kose maja, Habaja
maja, Ravila maja), Oru Lasteaed Mesimumm, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool,
Ardu Kool, on ühtseks teeninduspiirkonnaks Kose vald.

Kose valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates
pooleteise aasta vanusest juhul, kui lapse ja vähemalt ühe vanema
elukoht on rahvastikuregistri järgi Kose vald. Teiste omavalitsuste
elanike registris olevaid lapsi võetakse Kose valla lasteaedadesse
üksnes siis, kui lasteaedades on vabu kohti.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Kose Vallavalitsuse 19. juuli
202 määrus nr 3 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt
väljaarvamise kord”.

Lasteaiakoha taotlemine – Lasteaiakoha taotlemine – Kose Vallavalitsus
(kosevald.ee) [1]

Lisainfo saamiseks ja küsimuste tekkimisel pöörduda hariduse ja
kultuuri ala abivallavanema Kadri Tiis poole (telefon 6339307,
kadri.tiis@kosevald.ee

Uuest aastast hakkab lasteaiakoha maksumus sõltuma nii sissekirjutusest kui töötasu alammäärast.

Vastavalt volikogu otsusele tõusis 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu. Kohatasu suurus sõltub nii Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate sissekirjutusest.

Aastal 2023 on Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär 725 eurot ning 10 protsenti palga alammäärast teeb kohatasu maksumuseks 73 eurot kuus. Lapse kohatasu, kelle enda ja kelle vanemate elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on 145 eurot.

  • Juhul, kui ühest perest käib lasteasutuses samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu 50 protsenti esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.
  • Vähekindlustatud peredel on jätkuvalt võimalus taotleda sotsiaalhoolekandelise abi korra alusel toetust, toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha ja kohamaksu tasumisest täielikult. Perekond, kus kasvab 3 või enam last, on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi ei tohi kohatasu ühe lapse kohta ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.


Link: https://www.riigiteataja.ee/akt/402122022002

Kose vald liitus infosüsteemiga ARNO

Alates 8. augustist saab lapsevanem lasteaiakohta taotleda läbi haridusteenuse haldamise infosüsteemi ARNO, mis võimaldab nii oma lastega seotud taotlusi vaadata ja muuta kui lapsevanemale saadetud kohapakkumusi kas kinnitada või tagasi lükata.

ARNO kaudu saab esitada ka taotluse lasteaiakoha lõpetamise kohta.Infosüsteemi ARNO koonduvad kõikide valla lasteaedade Ardu kool (1.septembrist 2022 on Ardu lasteaed liidetud Ardu kooliga ),Oru Lasteaed Mesimumm, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Kose Lasteaed PäevaLill  järjekorrad.