Ajalugu


Mõisted lasteaed ja lasteaednik pärinevad aastast 1840, mil tuntud aktiivsuspedagoog Fr. Fröbel rajas esimese tõelise lasteaia Blankenburgis. Eestis avas esimese väikelaste hoiuasutuse paruniproua Elizabeth von Üxkyll 1. augustil 1840. a. Tallinnas.

Eelmise sajandi kolmekümnendatel aastatel töötas Kose Seltsimajas suvelasteaed, mis töötas paar-kolm kuud. Kasvatajateks tulid Tallinnast Kodumajandusinstituudis või spetsiaalsetel lasteaiakasvatajate kursustel koolituse saanud kasvatajad. Lapsed mängisid 9 - 16ni seltsimaja saalis või õues, õppisid laule ja luuletusi. Mänguasjad olid lasteaia poolt, kuid toit tuli igalühel endal kaasa võtta. Suvi lõppes ühise peoga koos vanematega, kus lapsed õpitut esitasid. Ka sõja ajal töötas koolimaja juures suvelasteaed ning peale sõda 1945-1947 suvel laste mängumuru.

Esimene lasteaed 15 lapsega avati Kosel 1954. aasta septembris vanas ambulatooriumi majas Ravila mnt.10, kust aga peagi koliti ühekorruselisse majja Kehra mnt.5. Lasteaias töötas kaks rühma. Sõimerühma toodi lapsed juba kahekuuselt, kui lõppes ema dekreetpuhkus.

1961. aastal remonditi pool maja Pikk t.8 ning 22. septembril avati lasteaia nn. “suur maja”. Tööle hakkas 4 rühma 100-le lapsele - sõimerühmad endises majas ning aiarühmad uues. Töötajaid oli kahe maja peale 27, kelle ülesandeks oli muuhulgas ka metsalangetamine ja väljavedamine kütte hankimiseks, vesi tuli tuua naabermaja kaevust või kaugemaltki. Töötas ka ööpäevarühm.

Spetsiaalselt lasteaiale ehitatud majja Pikk tn.30 kolis Kose Lastepäevakodu 1978.-l aastal, kus me tegutseme rõõmsalt siiamaani. Vahelduva laste arvuga on siin olnud 4-6 rühma. Aastal 2013 laienes lasteaed kahe rühma võrra, vastvalminud Kose Kultuurikeskuse kompleksi said uued ruumid kahe vanema rühma lapsed. Praegusel ajal töötab Kose Lasteaed täiskoormusega - kõik kaheksa rühma on toredaid mudilasi täis. Igal aastal läheb meie 150st lapsest kooli üle kahekümne lapse.

Kose Lasteaed on Kose valla haldusalal tegutsev koolieelne lasteasutus, mis lähtudes koolieelse lasteasutuse seadusest on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. Kose Lasteaed toetab Kose vallas elavate laste perekondi, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

Kose Lasteaed on asutatud 1954. aastal. Alates 1978-st aastast asub Kose Lasteaed käesolevas hoones aadressil Pikk tänav 30, Kose alevik. Alates 2013. aastast asuvad Kose Lasteaia kaks vanemat rühma Kose Kultuurikeskuse majas Hariduse tn 2. Alates septembrist 2016 on lasteaia peamajas avatud tasandusrühm. Alates septembrist 2019 on peamaja kõrvale paigaldatud moodulmaja ühele lasteaia rühmale.

Alates 1. septembrist 2017 liitus Kose Lasteaiaga 2rühmaline Habaja maja aadressil Sipasoo tee 1 Habaja alevik. Alates 1. märtsist 2018 liitus Kose Lasteaiaga ka Ravila lasteaed aadressiga Ravila küla Kose vald, kus asub kaks lasteaiarühma ja üks lastehoiurühm.

Kose Lasteaia ruumid peamajas ja Hariduse tn majas, Habaja ja Ravila majas on planeeritud kokku 15-le rühmakomplektile, kus igas rühmas on mängu- ja magamistuba, esik ja tualettruum.

Kõigis Kose Lasteaia majades on õpetajate tuba, saal ning eripedagoog-logopeedi kabinet, köök, majandusruumid, direktori ja haldusjuhi kabinet.

Kõigi Kose Lasteaia majade maa-ala on haljastatud, piiratud piirdeaia ja/või hekiga, varustatud  mänguvahendite- ja liivakastidega. Õuealadel kasvab õppetegevuses tutvustatav mitmekesine taimestik (puud, põõsad, lilled meie lähiümbruses).

Lasteaial on oma õppekava ja palju aastatepikkuseid traditsioone erinevates majades – üritusi ja pidusid, mis annavad lasteaiale oma näo ning võimaluse lastele ja nende peredele aktiivseks osavõtuks.

Kose Lasteaed lähtub oma tegevuses põhiliselt J. Käisi pedagoogilistest ideedest, mille järgi:

 • Kõik õpetusalad seotakse üheks tervikuks
 • Õpetuse keskuseks on kodulugu

Koduloo teemad valitakse kodukoha elust ja loodusest, rahvatraditsioonidest, mis on kooskõlas aastaaegade vaheldumisega. Nende teemadega integreeritakse lugemispalad, arvutusülesanded, kunstitegevuste teemad, laulud ja mängud, oluline osa käsitletavates teemades on lapse tervisel ja turvalisusel, loodushoiul. Kose Lasteaed on alates 2005 aastast Tervist Edendav Lasteaed ja kuulub Harjumaa TEL võrgustikku.

Kose Lasteaia Habaja maja asub Sipasoo 1. Habaja alevikus, Koselt 11 km kaugusel. Lasteaia maja tegutseb alates 1958. aastast. Habaja majas on kaks rühma, kus käib 36 last. Kose Lasteaia Ravila maja asub Ravila alevikus, Tallinnast 43 km kaugusel ja valla keskusest, Kose alevikust 3 km kaugusel.

Lasteaia maja tegutseb alates 1966. aastast,  mil avati üks lasteaia rühm (16 last) selleks kohandatud 4-korterilises elumajas. Praegune lasteaiahoone valmis 1975. aastal, mil avati 4 rühma.

 1. aastast avati lasteaed 6-rühmalisena, lapsi 132. 2002. aastast kuni 2017. aasta 1.septembrini töötas Ravila maja 2-rühmalisena. 2017. aasta 1.septembril lisandus uus rühm (hoiurühm). Lasteaia maja jagas hoonet noortekeskusega ning kuni 2017. aasta jaanuarini samas hoones töötanud Ravila raamatukoguga.

2020/2021 õppeaasta alguseks on lasteaias 14 rühma. Kose peamaja, moodul, Kose Kultuurikeskuses, Ravilas ja Habajal.

2020 aasta november valmib viieteistkümnes rühm Ravila majja.

Alates maist 2017 on lasteaial oma logo, lipp, pitsat ja laul.

Traditsioonid


Kose Lasteaed PäevaLill traditsioonilised ühistegevused:

 • Tarkusepäeva tähistamine
 • Õpetajate päeva tähistamine
 • kadripäeva üritus
 • isadepäeva üritused
 • jõulukuu üritused (jõulukohvik, jõulupeod)
 • sõbrapäeva tähistamine
 • vastlapäev
 • vabariigi aastapäeva aktus
 • emakeelepäeva tähistamine
 • kevadpühade nädal
 • emadepäeva üritused
 • Lasteaia nimepäeva tähistamine
 • Kose valla lasteaedade spordipäeva korraldamine
 • lasteaia pidulik lõpetamine
 • teatrid-kontserdid 1 kord kuus
 • personali õppereis-väljasõit jõulude eel ja õppeaasta lõpus.