Järjekord:

Õppeaasta üldeesmärgid ja kuude teemad


  • Laps astub lapse jälgedes ja me kõik saame sellest osa.

Kavandamisprotsessis on oluline laste kaasamine, võimaldades neil ideid ja arvamusi avaldada ning eesmärgist lähtuvalt oma tegevust analüüsida. Laste huvist lähtuvate tegevuste planeerimisel arvestatakse laste soovidega, lemmik tegevuste ja mängudega, mis aitavad kujundada lapses positiivset minapilti, iseseisvust ja vastutust. Laps julgeb avaldada oma arvamust ja sellega arvestatakse.

  • On ainult üks tõeline väärtus - see on inimlike suhete väärtus.

Empaatiavõime arendamiseks kasutatakse mängulisi tegevusi, vestlusringe, mõttekaarte jne. Austuse tulemusel me hindame, imetleme, peame lugu, väärtustame, võtame eeskujuks, jäljendame jne. Austusest tulenevalt soovime erinevustest õppida. Sallivusest tulenevalt me lubame erinevustel eksisteerida. Oluline on eeskujude jäljendamine ning isiksuse kasvades muutub aina olulisemaks väärtuste teadvustamine ja nende üle mõtisklemine.

  • Hoolides endast ja kaaslastest astume lapsesammul puhtama keskkonna ja rohelise mõtlemise poole.

Tõsta laste, lastevanemate ja personali teadlikkust keskkonna- ja loodushoiust. Toetada laste loomulikku huvi ja uudishimu ümbritseva keskkonna tundma õppimisel ning aidata paremini mõista looduse ja keskkonnahoiu vajadust, harjumuste kujundamine.

  • Teeme südamega, jagame rõõmuga.

Koostööoskuse toetamiseks kasutatakse erinevaid vorme, üksteist toetades, märgates, aidates, jagades rõõme ja muresid. Ühise eesmärgi nimel töötamine ja omavahelised suhted. Eesmärgiks tulemuslik suhtlus, konstruktiivsed arutelud, reflekteerimine või mõtete ja kogemuste vahetamine, üksteisega arvestamine, ühiselt panustamine, konsensuse aktsepteerimine, läbirääkimiste pidamine,  et saavutada ühine eesmärk. Tänu hästi arenenenud koostööoskusele on võimalik ettetulevaid probleeme edukalt lahendada ning suuremal määral paremaid ideid genereerida.

Lasteaia kuude teemad leiad siit: Kuuteemad, tabel