KINNITATUD
Kose Lasteaia PäevaLill
hoolekogu poolt
04.11.2021 koosoleku protokoll nr 1-6/1
Jõustumise kuupäev
01.11.2021


KOSE LASTEAED PäevaLill KODUKORD

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks
kättesaadav.
1.3. Kodukord on täitmiseks kohustuslik lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele
isikutele, kes viibivad lasteaia ruumides ja territooriumil.
1.4. Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord on kehtestatud Kose vallavalitsuse ja volikogu
määrustega.
1.5. Kodukorra aluseks on pedagoogilise nõukogu otsused, Kose Lasteaia hoolekogu otsused.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00-19.00. Vabariigi aastapäeva, võidupüha, jõululaupäeva
ja Uusaasta eelsel tööpäeval on lasteaed avatud kuni kella 16.00-ni. Riiklikel pühadel on lasteaed
suletud.
2.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale
sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Kui soovitakse süüa hommikueinet, tuleb kohal olla
hiljemalt 8.30.
2.3. Lapsevanem või lapsevanema poolt avalduse alusel volitatud isik annab isiklikult lapse üle
rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.4. Hädaolukorra ennetamine, sellele reageerimine, juhtumist teavitamine, juhtumi lahendamine
ning meetmete rakendamine on täpsemalt sätestatud Kose Lasteaed PäevaLill hädaolukorra
lahendamise plaanis
2.5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada
rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
2.6. Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 18.45, et lapsele jääks aega riietumiseks ning
lapsevanemal ja rühma töötajal omavaheliseks suhtlemiseks. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku
ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat kuni 19.05. Samal ajal proovib rühma töötaja
telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast
direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid
lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.7. Õpetaja ei anna last üle võõrale, alkoholi- või narkojoobes isikule. Joobes isikust teavitatakse
noorsoopolitseid või Kose valla konstaablit, lastekaitsespetsialisti ja lasteaia direktorit.
2.8. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule
lasteaeda.
2.9. Laps arvatakse toidupäevalt maha samal päeval, kui lapsevanem on teatanud lapse
haigestumisest või mõnel muul põhjusel puuduma jäämisest hommikul kell 8.00ks. Lasteaeda
naasmisest informeerib lapsevanem lasteaeda vähemalt üks päev ette.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult tervisetõendi alusel lapse terviseseisundist
tulenevatest eritingimustest, k.a diabeet ja allergiad, mille alusel personal kohandab võimaluse korral
päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad vastavalt kehtivale seadusandlusele erivajadustega lastele
koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava
keskkonna.
3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning
teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud
lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti
määratud annuses vanema vastutusel ja kokkuleppel määratud lasteasutuse pedagoogiga, tugiisikuga.
3.6. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel
vahetuspesu).
3.7. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada
komistamis- ja kukkumisohtu.
3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
3.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja
võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse
korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale
jõudmiseni esmast abi.
3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

4. Laste ja lasteaia töötajate turvalisus

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,
turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse
edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade
viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja
mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult
palju ruumi mängimiseks.
4.4. Võõraste isikute omavoliline viibimine lasteaia ruumides ja territooriumil on keelatud. Lasteaia
ruumides ja õuealal ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat
abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6. Laste magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa,
peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal (vastavalt õigusaktidele).
4.8. Laste ujulasse suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või
täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral
abi.
4.9. Õppekäigule või väljasõidule minnes esitab rühmatöötaja direktorile kirjalikult
registreerimislehe. Direktor koostab korralduse. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma
töötajad helkurvestides.
4.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste
turvalisus. Võõras lapsevanem ei luba võõrast last aiast välja.
4.11. Jalgrattaga sõites peab peas olema kiiver.
4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale
transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
4.13. Lasteaia parklasse ei ole lubatud parkida töötava mootoriga autot.
4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldsetele mängudele õhutavaid mänguasju.
4.15 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud
reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat
või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest
olukordadest.
4.17. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja
võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral
lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale
jõudmiseni esmast abi.
4.18. Nakkushaigusesse nakatumise korral teavitab vanem sellest ka lasteaeda, et lasteaed saaks
teavitada teisi lapsevanemaid lasteaias levivast nakkushaiguse juhtumist, nimetamata seejuures
haigestunud laste nimesid.
4.19 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise
nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
4.20. Hädaolukorra ennetamine, sellele reageerimine, juhtumist teavitamine, juhtumi lahendamine
ning meetmete rakendamine on täpsemalt sätestatud „Kose Lasteaia hädaolukorra lahendamise
plaanis“.

5. Koostöö

5.1. Pöörduge lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks. Kui te
pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Tehke oma ettepanekud, märkused ja tänusõnad
teatavaks.
5.2. Teise lapse vanemal ei ole õigus karistada võõrast last.
5.3. Andke lastele eeskuju õpetades viisakaid kombeid tervitamisel, jalgade pühkimisel,
ukse sulgemisel jne.
5.4. Õppige tundma oma lapse rühma ning lapsega tegelevaid töötajaid nimepidi. Näidake
üles austust inimeste vastu, kelle õpetada ja kasvatada olete usaldanud oma lapse.
5.5. Osalege lastevanematele korraldatavatel üritustel ja koosolekutel
5.6. Aidake kaasa lapse arenemiseks ja alushariduse omandamiseks soodsate
tingimuste loomisele lasteaias. Koos lahendame kõik probleemid.

Lapse heaolu põhineb kõikide osapoolte koostööl.